27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

Znak: ZP.271.1.2015 

Wilczyce, dn. 29.01.2015r.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015 Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

 


W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt. III Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający zapisał:

Parametry te powinny być potwierdzone raportem z badania wstępnego typu zaoferowanych PBOŚ w zakresie normy PN-EN 12566-3...”


Zamawiający musi mieć świadomość, że zgodnie z unijnym systemem oceny zgodności wyrobów budowlanych obowiązującym również w Polsce od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r. jasno określony jest zakres zadań wykonywanych przez producenta i jednostkę notyfikowaną, w zależności od systemu poświadczenia zgodności wskazanego w normie.


W przedmiotowym przetargu, w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wymagana jest norma PN-EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -
Część 3: Prefabrykowane i/lub wykonywane na budowie domowe oczyszczalnie ścieków”.

Zgodnie z tablicą ZA.2 w/w normy obowiązuje system poświadczenia zgodności: 3. Oznacza to, że do zadań laboratorium notyfikowanego należy wykonanie wstępnych badań typu, które przeprowadza się w celu potwierdzenia zgodności urządzeń z przedmiotową normą. Z przeprowadzonych badań typu laboratorium notyfikowane sporządza protokół (raport) z badań typu wyrobu, które przekazuje producentowi.


Nie jest zatem zadaniem laboratorium notyfikowanego potwierdzenie parametrów technicznych badanych oczyszczalni ścieków.


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w § 6. jednoznacznie określa, jakich dokumentów może żądać Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zgodnie z § 6. 1. w/w Rozporządzenia, Zamawiający może żądać w szczególności:

1) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego”.


Zamawiający nie może żądać, aby cechy i parametry techniczne oferowanych oczyszczalni były potwierdzone przez laboratorium notyfikowane. Zadaniem laboratorium notyfikowanego jest wyłącznie przeprowadzenie badań typu i sporządzenie protokołu (raportu) z badań typu wyrobu.


Ta argumentacja została potwierdzona przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z 09.09.2013 r. Sygn. KIO/2008/13, która w uzasadnieniu (s. 26) stwierdziła, co następuje:

Izba nie podziela argumentacji ani stanowiska zamawiającego, co do tego, że pełny raport z badań powinien zawierać dokumentację producenta, na podstawie którego dokonywano badań (…), (…) Rolą jednostki notyfikowanej jest bowiem wydanie certyfikatu/raportu, w którym potwierdzenie znajdzie fakt, że dany wyrób spełnia lub nie wymagania normy.”


Wobec powyższego oczekujemy, że

  • wskazany fragment rozdziału III SIWZ zostanie usunięty, ewentualnie, że

  • Zamawiający potwierdzi, iż nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji (np. odrzucenie oferty) z faktu, że wymagane cechy i parametry techniczne oferowanych urządzeń nie będą potwierdzone przez laboratorium notyfikowane w raportach z badań.”


Odpowiedź:

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 Ustawy Pzp i również zgodnie z – cytowanym nota bene przez zadającego pytanie – § 6.1 Rozporządzenia RM w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający oczekuje potwierdzenia zgodności oferowanych urządzeń PBOŚ z wymaganiami SIWZ przez niezależny organ, jakim w zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009 jest laboratorium notyfikowane UE. Zamawiający podkreśla, iż żądane informacje nie wykraczają poza standardowy zakres znanych Zamawiającemu raportów z badań wstępnych typu wyrobu wykonywanych przez jednostki notyfikowane UE w ramach normy PN-EN 12566-3+A1:2009, przynajmniej 5 producentów dostępnych na rynku polskim. Natomiast zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, to na Wykonawcy powołującemu się na rozwiązania równoważne, spoczywa obowiązek wykazania Zamawiającemu, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


Pytanie 2:

Prosimy o podanie minimalnych pojemności osadników oraz określenie czy podane pojemności są pojemnościami netto czy brutto.”

Odpowiedź:

Minimalna pojemność osadników podana jest w części opisowej załącznika nr 5a. Dokonano modyfikacji załącznika nr 5a.


Pytanie 3:

Zamawiający na Biuletynie Informacji Publicznej zamieścił następujące dokumenty:

  • SIWZ

  • STWiOR

  • Przedmiary

  • Załączniku do SIWZ

W opublikowanej dokumentacji brakuje PROJEKTÓW BUDOWLANYCH.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszystkich projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków na Biuletynie Informacji Publicznej.”


Odpowiedź:

Omyłkowo w załącznikach do SWIZ nie zamieszczono pełnej treści załącznika nr 5a.

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5a.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 


 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

Załącznik nr 5a - po modyfikacji (kliknij aby pobrać)  
« powrót