27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”

Wilczyce, dn. 09.02.2015r.

Znak: ZP.271.2.2015

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przedmiot zamówienia:

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów

Numer ogłoszenia: 28652 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyce , 174 174, 27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8377275, faks 015 8377236.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilczyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów polegające na wymianie pokrycia dachowego. Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia przedmiar robót opracowany do każdego z trzech dachów oraz niniejszy opis. W zakres prac wchodzi także kompleksowa wymiana orynnowania wraz z wykonaniem pokrycia dachowego nad daszkami znajdującymi się nad poszczególnymi drzwiami wejściowymi do pomieszczeń świetlic wraz z daszkiem nad pomieszczeniem w Darominie stanowiącym całość świetlicy. Zakres prac do wykonania obejmuje również wykonanie wszystkich obróbek blacharskich kominów oraz włazów dachowych znajdujących się na poszczególnych dachach wraz z wykonaniem instalacji odgromowej. W kosztach ogólnych należy ująć wykonanie okucia blachą kominów w kolorze blachy montowanej na dachu oraz wykonanie podsufitki przy budynku świetlicy wiejskiej w Pielaszowie. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zutylizować eternit oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument świadczący o jego zutylizowaniu. Nowe pokrycie dachowe należy wykonać z blachodachówki matowej w kolorze z palety barw bordowych (lub równoważnych) o grubości minimum 0,55 milimetra. Kolor blachy przed przystąpieniem do krycia dachów należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym. Podczas pokrycia dachu blachodachówkę należy wypuścić ok. 60 cm ( świetlica Pielaszów) ok. 80 cm ( świetlica Daromin i Radoszki) od ścian budynków pod przyszłe wykonanie ocieplenia ścian styropianem o grubości 10cm. W tym celu Wykonawca musi przedłużyć istniejące krokwie. Podsufitkę należy wykonać z paneli blaszanych w kolorze blachy montowanej na dachu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi spełnić (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.: - poświadczeń, lub - innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na rzetelne, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz, iż dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych w zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 8), oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik Nr 9); Zamawiający w zakresie doświadczenia i wykształcenia nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1 - Cena - 90

· 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Zmian materiałów o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału oferowanego, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 3) zmiany terminu wykonania, w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej: jak huragany, powodzie, bądź warunków atmosferycznych znacznie odbiegających od normy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wilczyce Wilczyce 174 27-612 Wilczyce pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2015 godzina 07:45, miejsce: Gmina Wilczyce Wilczyce 174 27-612 Wilczyce sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Istnieje możliwość dofinansowania w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Wójt Gminy Wilczyce

  mgr Robert Paluch

___________________________

    ( podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik:

- SIWZ wraz z  załącznikami (rar) (Kliknij aby pobrać)

« powrót