27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"

 Znak: ZP.271.2.2015

Wilczyce, dn. 17.02.2015r.


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015 Nazwa zadania: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”

 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Pytanie 1:

 „Czy niżej wymienione prace przewidziane do wykonania przez Inwestora w zadaniu pt. „REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH RADOSZKI, DAROMIN I PIELASZÓW „ zostały ujęte w przedmiarze robót załączonym do SIWZ.

- wykonanie pokrycia dachowego nad daszkami znajdującymi się nad poszczególnymi drzwiami wejściowymi do pomieszczeń świetlic, wraz z daszkiem nad pomieszczeniem w Darominie stanowiącym całość świetlicy.

- wykonanie obróbek blacharskich, oraz wykonanie konstrukcji i pokrycia podsufitki pod rynnami nadwieszonej części zadaszenia oraz pod wiatrownicami.

- przedłużenie połaci dachów o wartość 60 cm w Pielaszowie, oraz 80 cm w Darominie i Radoszkach. Proszę również o wyjaśnienie czy wartość przewidzianą do przedłużenia dachów należy liczyć od ścian istniejących czy z uwzględnieniem przyszłego ocieplenia.

 Czy złączony przedmiar robót prezentuje wartości rzeczywiste stanowiące podstawę do wyceny nakładów rzeczywistych, czy posiada jedynie charakter poglądowy.”

 

Odpowiedź:

 Wykonanie pokrycia dachowego nad daszkami znajdującymi się nad poszczególnymi drzwiami wejściowymi do pomieszczeń świetlic, wraz z daszkiem nad pomieszczeniem w Darominie stanowiącym całość świetlicy ujęte jest w przedmiarze robót pod pozycją nr 6 – daszki.

 Wykonanie obróbek blacharskich, oraz wykonanie konstrukcji i pokrycia podsufitki pod rynnami nadwieszonej części zadaszenia oraz pod wiatrownicami ujęte jest w przedmiarze robót pod pozycją nr 12 i pozycją nr 15.

 Przedłużenie połaci dachów nie zostało ujęte w przedmiarze robót. Wartość przedłużenia należy liczyć od ścian z uwzględnieniem przyszłego ocieplenia.

 Zamawiający informuje, że podany przedmiar robót jest dokumentem poglądowym, pomocnym przy sporządzaniu oferty. Oferent jest zobligowany we własnym zakresie do prawidłowej wyceny zamówienia uwzględniającego wykonanie zadania pt. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów „

 
  Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

« powrót