27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"

 Znak: ZP.271.2.2015

Wilczyce, dn. 17.02.2015r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015 Nazwa zadania: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 Pytanie 1:

„Świetlica Daromin – w poz. 13 przedmiaru robót – folia dachowa występuje w ilości „0”. Czy należy uwzględnić folię przy wycenie prac?. Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymiarów.”

 Odpowiedź:

 Przy wycenie prac należy uwzględnić folię w ilości ok. 286,00m2.

 

Pytanie 2:

Opis robót przewiduje przedłużenia krokwi na dachach budynków w Radoszkach Darominie
i Pielaszowie. W przedmiarach nie uwzględniono wykonania tych prac, jak również wykucia gniazd pod krokwie izolacji i obmurowania. Czy należy wycenić te roboty?.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie przedmiarów.”

 Odpowiedź:

 Przygotowując ofertę należy wycenić roboty polegające na przedłużeniu krokwi zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia jak również wykucie gniazd pod krokwie, izolację
i obmurowanie.

Zamawiający informuje, że podany przedmiar robót jest dokumentem poglądowym, pomocnym przy sporządzaniu oferty. Oferent jest zobligowany we własnym zakresie do prawidłowej wyceny zamówienia uwzględniającej wykonanie w/w prac

 

  Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

« powrót