27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015, Nazwa zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

Wilczyce, dn. 23.02.2015r.

 

Znak sprawy: ZP.271.1.2015

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015, Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce

Numer ogłoszenia: 15072 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2014

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy – Lider konsorcjum:  EKOSYSTEMY Magdalena Gil – Lider konsorcjum

Adres:   Grójec 30, 27-440 Ćmielów

Nazwa firmy – członek konsorcjum:  BB Grupa Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres:   ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena i gwarancja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

 1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

 2) nie krótszym niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane – za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ECO-PLAST Tomasz Białas

Adres:  ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie uzupełniony przez wykonawcę aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  został wygenerowany w dniu 12.02.2015r. czyli po dniu w którym upłynął termin składania ofert tj. 06.02.2015r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert

W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy: KB – INSTALACJE Krzysztof Bobrowski

Adres:  ul. Siewna 9/13, 94-250 Łódź

Cena oferty /brutto/: 466.808,14 zł.

Gwarancja: 60 miesięcy

Liczba pkt w kryterium cena: 80,00 Liczba pkt w kryterium cena: 80,00

Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna ilość pkt:  80,00

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy: EKOBIOBUD Stadryniak Mariusz

Adres:  ul. Turystyczna 54, 26-050 Zagnańsk

 Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie uzupełniona przez wykonawcę polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie posiada potwierdzenia, że została opłacona. W rozdziale VI ust. 1 pkt 5 SIWZ, dotyczącym potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy, Zamawiający żądał kserokopię poświadczona za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł.

W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy: Przemysław Gruszka home & service

Adres:  Boksycka 153 A, 27-415 Kunów

 Cena oferty /brutto/: 916.116,77 zł.  Liczba pkt w kryterium cena: 40,76

 Gwarancja: 60 miesięcy  Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna ilość pkt:  40,76

 

Oferta nr 5

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum

Nazwa firmy: EKOSYSTEMY Magdalena Gil

Adres:  Grójec 30, 27-440 Ćmielów

Członek konsorcjum

Nazwa firmy: BB Grupa Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres:  ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 Cena oferty /brutto/: 525.690,22 zł.  Liczba pkt w kryterium cena: 71,04

 Gwarancja: 72 miesięcy  Liczba pkt w kryterium gwarancja: 20,00

Łączna ilość pkt:  91,04 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 


 

Wójt Gminy Wilczyce

Mgr Robert Paluch

____________________

Kierownik zamawiającego

 

 

« powrót