27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015, Nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”

Wilczyce, dn. 25.03.2015r.

 

Znak sprawy: ZP.271.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015, Nazwa zadania: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów

Numer ogłoszenia: 28652 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 Nazwa firmy:  Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński

Adres:  Andruszkowice 8, 27-650 Samborzec

 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena i gwarancja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

 1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

 2) nie krótszym niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane – za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr 1

Nazwa firmy:  PHU „DEK-BUD” Michalska Iwona

Adres: ul. Broniewskiego 14 nr lok. 34, 42-200 Częstochowa

Cena oferty /brutto/: 158.841,01 zł.  Liczba pkt w kryterium cena: 66,49

Gwarancja: 60 miesięcy  Liczba pkt w kryterium gwarancja: 6,67  

Łączna ilość pkt:  73,16

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy: Spółdzielnia Rzemieślnicza

Adres:   ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój

Cena oferty /brutto/: 158.395,43 zł.  Liczba pkt w kryterium cena: 66,68

Gwarancja: 72 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 10,00  

Łączna ilość pkt:  76,68

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy: Firma Handlowo-Usługowa RKW - DEKER

Adres:   ul. W. Kadłubka 4, 27-500 Opatów

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 4

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMIX” Mieczysław Czekaj

Adres:  ul. Sienkiewicza 145 „O”, 39-400 Tarnobrzeg

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 Zamawiający żądał w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

 a) informacji o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ).

W załączonej przez Wykonawcę informacji o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej brakuje podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

 b) aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie załączył powyższego dokumentu.

 Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie w/w dokumentów w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 5

 Nazwa firmy: Zakład Remontowo-Budowlany BUDO-TERM Jarosław Wawrzyniec

Adres:  ul. Kościuszki 50B, 28-130 Stopnica

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Oferta nr 6

 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWBUD” Sp. z o.o.

Adres:  ul. Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz

Cena oferty /brutto/: 168.456,36 zł.    Liczba pkt w kryterium cena: 62,69

Gwarancja: 72 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 10,00  

Łączna ilość pkt:  72,69

 Oferta nr 7

 Nazwa firmy: P.U.B. „PIOTBUD” Piotr Listek

Adres:  ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty /brutto/: 134.999,86 zł.   Liczba pkt w kryterium cena: 78,23

Gwarancja: 72 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 10,00  

Łączna ilość pkt:  88,23

Oferta nr 8

 Nazwa firmy: Firma Handlowo-Usługowa „Słowik” Słowik Łukasz

Adres:  ul. Przepiórów 12a, 27-570 Iwaniska

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 Zamawiający żądał w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

 a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według załącznika nr 3 do SIWZ.

Wykonawca nie załączył powyższego dokumentu.

 b) informacji o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ).

W załączonej przez Wykonawcę informacji o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej brakuje podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

 c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 Załączone przez Wykonawcę aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków złożone przez Wykonawcę oraz Zakład Remontowo-Budowlany ADMA (Rozdział VII ust. 2 pkt 1 i ust. 4) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 SIWZ – Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 

Wykonawca nie załączył w złożonej ofercie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla Zakładu Remontowo-Budowlanego ADMA (Rozdział VII ust. 2 pkt 1 i ust. 4) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

 Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie w/w dokumentów w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 9

 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”- bis Spółka Jawna

 Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk

Adres:  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

Cena oferty /brutto/: 209.059,74 zł.   Liczba pkt w kryterium cena: 50,52

Gwarancja: 36 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00  

Łączna ilość pkt:  50,52

 Oferta nr 10

 Nazwa firmy: F.H.U „DACH-BUD” Marek Gomułka

Adres: os. Sobów, ul. Handlowa 4, 39-400 Tarnobrzeg

Cena oferty /brutto/: 149.971,44 zł.  Liczba pkt w kryterium cena: 70,42

Gwarancja: 36 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00  

Łączna ilość pkt:  70,42

 Oferta nr 11

 Nazwa firmy: P.P.H.U. „KAROCEZA” 

Adres: Konary 42, 27-640 Klimontów

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 Zamawiający żądał w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

 a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Rozdział VII ust. 2 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Załączone przez Wykonawcę aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków nie zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Rozdział VII ust. 2 pkt 3) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączone przez Wykonawcę zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne nie zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie w/w dokumentów w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 12

 Nazwa firmy: Dachy-Energia mgr inż. Jakub Sajur

Adres: ul. Żółkiewskiego 3/23, 27-600 Sandomierz

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 Zamawiający żądał w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Załączony przez wykonawcę odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej nie zawierał daty wygenerowania dokumentu.

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie w/w dokumentu w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu.

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 13

 Nazwa firmy: ELKAMEN s.c mgr inż. K. Bieszczad, M.Burzawa

Adres: ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów

Wykonawca, o którym mowa powyżej, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) gdyż w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał wykazu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał należycie, co najmniej 2 prace polegające na wymianie pokryć dachowych o wartości minimum 100 tysięcy złotych. (Rozdział VI ust. 1 pkt 2) - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie referencji poprzez wyszczególnienie prac wraz z podaniem kwot, które odnoszą się tylko do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu

 Załączniki dołączone do oferty zostały podpisane oraz poświadczone za zgodność z oryginałem tylko przez Pana Mariusza Burzawa. W/w załączniki powinny zostać podpisane przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki lub wspólnie przez obu wspólników.

Wykonawca nie załączył pełnomocnictwa upoważniającego Pana Mariusza Burzawę do prowadzenia spraw i podpisywania dokumentów w imieniu spółki cywilnej.

 Zamawiający pismem z dnia 04.03.2015r. wezwał Wykonawcę o uzupełnienie w/w dokumentu w terminie do dnia 10.03.2015r. do godz. 15:00.

Pomimo upływu w/w terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

 W związku z powyższym, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 14

 Nazwa firmy: Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński

Adres: Andruszkowice 8, 27-650 Samborzec

Cena oferty /brutto/: 117.346,03 zł.  Liczba pkt w kryterium cena: 90,00

Gwarancja: 72 miesięcy Liczba pkt w kryterium gwarancja: 10,00  

Łączna ilość pkt:  100,00

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Wilczyce

 mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 « powrót