25 kwietnia 2019. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Gospodarka odpadami
  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.02.2015r. (PDF)
Nowe terminy na wywóz nieczystości stałych i wywóz surowców wtórnych na rok 2015 (PDF)
   Informacja z dn. 18.12.2014 o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Wilczyce (PDF)
  Informacja o uzyskanych poziomach w zakresie gospodarki odpadami w gminie (PDF)

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalych na rok 2014 (PDF)Wzór dowodu wpłaty - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  (jpg)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (pdf)
Informacja dot. firmy odbierającej odpady komunalne i sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)

 

Przedsiębiorstwa, Instytucje, Szkoły,

 

 Sklepy, Gospodarstwa niezamieszkałe

 

Od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości przejmuje Gmina, wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Gmina Wilczyce zgodnie z podjętą uchwałą przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 W przypadku instytucji, przedsiębiorstw, szkół, sklepów, gospodarstw niezamieszkałych itp. odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach. W związku z powyższym każdy podmiot ma obowiązek we własnym zakresie podpisać umowę z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbierania odpadów komunalnych.

Każdy w/w podmiot winien udokumentować w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo posiadające wpis do działalności regulowanej poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 W przypadku nie realizowania powyższego obowiązku na podstawie istniejących przepisów wójt wydaje decyzję administracyjną nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 Informacja dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (12.03.2013)
Wzór deklaracji (doc)

Wzór deklaracji (PDF)

Szanowni Mieszkańcy

 Od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości przejmuje Gmina, wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.

Zmianie ulegnie dotychczasowa zasada zawierania umów i pobierania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

Mianowicie właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie zawierać umów
z przedsiębiorcą, lecz na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty wnosił opłatę do Gminy.

 

Zaznaczyć należy, że dotychczas zawarte umowy należy wypowiedzieć
z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia:

- trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – firma Remondis Sp. z o. o.,

- jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – firma PGKiM Sandomierz.

Wzór deklaracji o wysokości opłat składa każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej
w terminie do 30 kwietnia 2013 r.,
wzór deklaracji dostarczony będzie za pośrednictwem sołtysów, pracownika Urzędu Gminy lub pocztę.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty ustalono stawkę:

- od mieszkańca 11 zł za miesiąc – odpady zbierane w sposób zmieszany

- od mieszkańca 5 zł za miesiąc – odpady zbierane w sposób selektywny.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane będą do 5 – ego dnia każdego miesiąca, począwszy do 5 sierpnia 2013 r. na rachunek Bankowy Urzędu Gminy
Nr. 65 9429 0004 2001 0090 0296 0001.

Opłaty kształtują się na dwóch poziomach, jako opłata podstawowa i obniżona i to od Państwa będzie zależeć wybór.

Opłata obniżona będzie dotyczyła tych, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać odpady komunalne w sposób selektywny tj. osobno w pojemniki lub worki:

 

1) Papier i tektura, 2) Szkło, 3) Tworzywa sztuczne, 4) Metale, 5) Niesegregowane.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych o pojemności, co najmniej 110 l lub 120 l.

Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych odbywać się będzie, raz na miesiąc. Terminy ustalane będą po rozstrzygnięciu przetargu, harmonogram otrzyma każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej.

 Pouczenie:

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach podobnym charakterze.

 Szersze informacje odnośnie podjętych uchwał mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.bip.wilczyce.pl